Directory NL start 2Link Paginainicial SEO Zelf Doen backlinkking.nl Online-winkel Primalink.nl bedrijven apparatuur.info Freedirectory.be startpagina (StartNL.com) aanbiedingen aangeboden domotica Online Zakengids Onlinewinkelen doehetzelf Startpagina aangeboden b2c Startpagina

Algemene voorwaarden

Als algemene voorwaarden hanteert NieuweGroepenkast.com de algemene voorwaarden zoals deze zijn beschreven in ALIB 2007 (Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007)

Als klant gaat u akkoord met deze voorwaarden. 


Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven 2007
(ALIB 2007)
© UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044
A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Werkingssfeer en definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)
handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen,
overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader
van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene
voorwaarden van de klant indien de technisch aannemer de
toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een
verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of
andere voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet
aanvaard.
2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan
in eerdere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft
aanvaard.
3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op
alle toekomstige transacties met de technisch aannemer.
4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een
hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis
toegekend:
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch
aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn.
b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en
onderhoudswerkzaamheden - met inbegrip van de levering
van goederen en diensten - dat de technisch aannemer
moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische
installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen
gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen beantwoordt.
Artikel 2
Aanbieding
1. De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan
zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan
herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat
en de termijn nog niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen,
beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is
niet bindend.
3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten
vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik
of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst
tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van
de technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening
en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch
aannemer.
5. Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer
geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer
ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van
de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten
van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde
aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum
van de betreffende factuur.
Artikel 3
Verplichtingen van de technisch aannemer
1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de
technisch aannemer verzekeringen aan te gaan, een en ander
voor zover dit naar de aard en omvang van de werkzaamheden
en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk
is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de
verzekeringen van de technisch aannemer zijn de klant, diens
gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet
als medeverzekerde opgenomen.
2. De technisch aannemer zorgt er voor dat de klant tijdig
desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de
in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
3. De technisch aannemer is verplicht de klant te waarschuwen
indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie,
of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of
goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de
klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken
vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid
zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van
werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
4. De technisch aannemer is evenwel niet verder gehouden dan
een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte
informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan
de normen van het installatievak. De controle door de technisch
aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer
omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor
zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle
van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie
van de paklijsten.
5. De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen
om de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn
verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng
en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant
ingeschakelde derde(n).

6. De technisch aannemer is verplicht datgene te doen wat naar de
aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid
en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
7. De technisch aannemer zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de
voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften
en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften
van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
8. De technisch aannemer is verplicht de werkzaamheden zodanig te
verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen
die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie
bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere
gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend
voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn
vastgelegd.
9. De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk
tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en
deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de
plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen,
toont de technisch aannemer met een keuringsplan, protocol,
logboek, rapport of verslag aan, dat zijn werkzaamheden en
resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
10. De technisch aannemer zal schade aan de installatie of enig deel
daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de
werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening
herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of
het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening
komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens
de Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een
wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer opdragen om
schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van
de technisch aannemer komt.
11. De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig
desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige
hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of
delen daarvan.
12. De technisch aannemer zorgt er voor, dat de klant tijdig
desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding
gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn
betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en
verleggingsregeling omzetbelasting.
13. De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig
desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en
bedrijfsvaardig houden van de installatie.
14. De technisch aannemer is verplicht om alle gegevens van de klant
vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde
vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt,
en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid
respecteert.
Artikel 4
Verplichtingen van de klant
1. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt
over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en
wijzigingen die noodzakelijk zijn om de technisch aannemer in
staat te stellen de werkzaamheden conform de Overeenkomst
te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en
wijzigingen.
2. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig over alle
goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is
bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen
worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze
goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
3. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van
derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie,
gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
4. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig
beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen
of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de
werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is
overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking
zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch
aannemer naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking
verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting
tekortschiet, kan de technisch aannemer de Overeenkomst
krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op
schadevergoeding.
5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije
toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin
de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en
gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/
locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom,
waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden
verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van
de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant
is verplicht de technisch aannemer en diens personeel tijdig voor
gevaarlijke situaties te waarschuwen.
7. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden
worden verricht de technisch aannemer tijdig, kosteloos en
met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)
voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht,
telecom of rioleringsaansluiting.
8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie
op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal naar beste
vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is
voor het aanvragen van deze aansluiting.
9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de
werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door
hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden
verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch
aannemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening
kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de
coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is
overeengekomen.
10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun
oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die
niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade
die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.
11. De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen
bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de
technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan
bewust moet zijn geweest.
12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen,
milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of
legionella. De klant kan de technisch aannemer opdragen om
de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te
verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13.
Ongeacht of de technisch aannemer deze opdracht uitvoert, heeft
hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens
artikel 12.
13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft
voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten
worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals
onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven.
De technisch aannemer is niet verplicht om deze
zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de
contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te
accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig
of niet deugdelijk presteert, heeft de technisch aannemer recht op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
15. De klant is buiten de werktijden van de technisch aannemer
verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van
de technisch aannemer, zoals materialen, werktuigen of
gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten
als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van
bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de
aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
17. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn
personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in
verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard
van de Overeenkomst. De klant dient de werkzaamheden van de
technisch aannemer zo weinig mogelijk te verstoren.
18. De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen
en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of
de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede
elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of
reclame aan te brengen.
19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch
aannemer als de goederen van hemzelf die op grond van de
Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen
zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch
aannemer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van
de technisch aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te
behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie
voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of
aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid
opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk
opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten
belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van de technisch
aannemer om schadevergoeding te vorderen.
21. De klant voldoet de door hem aan de technisch aannemer
verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen
betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op
schadevergoeding krachtens artikel 16.
Artikel 5
Verzekering van de klant
1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee
gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in
stand te houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip
van de door de technisch aannemer voor de uitvoering van de
Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel)
als medeverzekerde is opgenomen indien de werkzaamheden van de
technisch aannemer dienen ter uitoefening van het bedrijf van de
klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2. De klant is verplicht - bij export van zijn producten en installaties,
die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/
of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop
het recht van deze landen van toepassing is - het voornemen
van export tijdig aan de technisch aannemer te melden en de
gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in
stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling,
vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties
betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen
of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
technisch aannemer.
3. De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig
mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud
van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.
Artikel 6
Verbod overname personeel en gedetacheerden
1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één
jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van
de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst
betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor
zich te laten werken.
2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze
gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering
tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te
nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 3 bruto
jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding
van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.
Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen
of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn
financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met
inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn
verplichtingen verschuldigd mocht worden.
Artikel 8
Termijnen
1. De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met
de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat
alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen,
zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de
overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd
eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst
iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen
naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht
worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde
termijn brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien
overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig
mogelijk in overleg treden.
Artikel 9
Toetsing, aanvaarding en oplevering
1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te
toetsen of de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de
technisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor
rekening en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant
binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking
verlenen.
3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid
de werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is
verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg
daarvan ontstaan en die niet aan de technisch aannemer kunnen
worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.
4. Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de
resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en
de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde
termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel
onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten
van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de
ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden
als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de
oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de klant
(stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding
aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten
van de werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens
lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer
schriftelijk mee de werkzaamheden als aanvaard te beschouwen.
De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip
van aanvaarding.
Artikel 10
Vervroegde ingebruikneming
1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te
nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel
13 (wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de
datum van deze vervroegde ingebruikneming de werkzaamheden
met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder
in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te
ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie
niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn
goedgekeurd en voltooid.
2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke
ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij
ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.
Artikel 11
Schorsing, ontbinding en opzegging
1. De klant is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht
dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen
en met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te
treden omtrent de gevolgen.
2. Indien de technisch aannemer ten gevolge van de schorsing
gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht
op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
3. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of
vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen,
dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de
werkzaamheden, aan de technisch aannemer alle verrichte
werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte
en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
technisch aannemer reeds is aangegaan met het oog op de verdere
vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van
het intreden van de schorsing of vertraging.
4. Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn
geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden.
5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in
staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de
Overeenkomst is tekortgeschoten, is de technisch aannemer
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen.
7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht
om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen,
verminderd met de besparingen die voor de technisch aannemer uit
de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld
van de werkelijke door de technisch aannemer te maken kosten,
wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag
van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de
technisch aannemer bij volledige uitvoering van de werkzaamheden
zou hebben gemaakt.
8. De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer
lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch
aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade
het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden
toegerekend.
Artikel 12
Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer
uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding
indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de
voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden
in een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan
worden toegerekend, of
b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de
klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch aannemer
niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3
genoemde verplichting, of
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard
dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand
blijft.
2. Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant
met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij
vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke
opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij
de gevolgen ten aanzien van de planning.
Artikel 13
Wijzigingen (meer- en minderwerk)
1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst,
werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten,
het werkplan en inspectieplan aan de technisch aannemer op te
dragen.
2. De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging
uit te voeren indien de wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou
leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven
gaat, of
d) niet in zijn belang zou zijn, of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de
financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de
planning en het werkplan.
3. Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan
stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende
gegevens:
a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst
en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met
de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de
wijziging, en
b) de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan,
en
c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
4. De technisch aannemer heeft recht op een redelijke vergoeding
van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding,
ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens
worden.
5. De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging
aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet
en vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van
werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging,
hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij
accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel
vastgelegde procedure.
7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd
door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan
worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/
of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot
de wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op
betaling onverlet.
Artikel 14
Prijs en betaling
1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze
algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting
niet begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in
het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek
van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden
verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden
verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en
toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de technisch
aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp.
materieel van de technisch aannemer veroorzaakt door de klant
worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde
tarieven.
3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten,
prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling
installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen.
De technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor
de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de
werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de
Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden.
Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op
verdere aanspraken van de technisch aannemer in het kader van de
Overeenkomst.
5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover
niet anders is overeengekomen, binnen twee weken na de datum
van de betreffende factuur.
6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de
technisch aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige
hulppersonen.
7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle
verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
8. De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of
gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.
Artikel 15
In gebreke blijven van de klant
1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de
werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling
niet tijdig verricht, heeft de technisch aannemer aanspraak op
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform
artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang
van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend
of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is
de technisch aannemer tevens bevoegd om de werkzaamheden te
schorsen.
2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na
de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan
de technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente
tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent
met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en
ander zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval
is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te
ontbinden krachtens artikel 11.
3. Als de technisch aannemer vermoedt dat de klant de op hem
rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de
technisch aannemer gerechtigd om van de klant en voor diens
rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een
bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van
de verlangde zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de
werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden
krachtens artikel 11.
4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen
tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet
nakomt of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om
deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of
op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de
opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de
goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen. De technisch
aannemer is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot
te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of
faillissement.
5. Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om
tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening
van de klant, tenzij de technisch aannemer verkiest om deze kosten
forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
Artikel 16
Aansprakelijkheid en garantie
1. Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer
aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet
heeft opgemerkt, en bovendien
c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering
redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
2. Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1
aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de
door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade,
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of
waardevermindering of verlies van producten evenmin als
bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de
werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch
aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij
aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te
heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de
kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de
klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat
de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet
het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de technisch
aannemer een schadevergoeding betaald. Door de technisch
aannemer vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is
de technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover
de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de
technisch aannemer.
6. De technisch aannemer is bij werkzaamheden die dienen ter
uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor
schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde
verzekering(en) en bij werkzaamheden die betrekking hebben op
producten en installaties die door de klant naar de VS en Canada
worden geëxporteerd is de technisch aannemer alleen aansprakelijk
voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2
bedoelde verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden
risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die
verzekering te vorderen en de technisch aannemer te vrijwaren voor
verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
8. De omvang van de door de technisch aannemer te vergoeden
schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst
vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst
geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag
van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een
looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal
aan vergoedingen voor één jaar.
9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan
het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering
van de technisch aannemer en de door de verzekeraar gedane
uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
10. Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor
zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van
zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door
oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk
indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en
gemotiveerd de technisch aannemer in gebreke heeft gesteld.
12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door
verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde
ingebrekestelling.
13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de
technisch aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet
ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders
is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop
de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is
geëindigd.
14. De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding
van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door
ter beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in
artikel 6 lid 2.
15. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken
van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of
installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer
ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en
voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die
goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is
de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een
tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van:
+ arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
+ tekortschieten van hulppersonen;
+ transportmoeilijkheden;
+ brand en verlies van te verwerken onderdelen;
+ maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse
of internationale overheid, zoals importverboden of
handelsverboden;
+ gewelddadige of gewapende acties;
+ storingen in de energievoorzieningen, in
communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur
van de technisch aannemer of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet,
zal de technisch aannemer – teneinde daaruit voor de klant
voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen
treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
17. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade
krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant
blijft.
Artikel 17
Intellectuele eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de
klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie
blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer
heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en
verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de
klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
2. De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven
documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische
beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en
mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de
rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de
intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn
financiële verplichtingen jegens de technisch aannemer heeft
voldaan.
3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp
van de technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel
of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de technisch aannemer
en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. De technisch
aannemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te
verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens
het ontwerp van de technisch aannemer vervaardigde goederen is
het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp
van de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en
goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de
Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de
technisch aannemer kan worden toegerekend. In dat geval is de
technisch aannemer niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die
zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant.
5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de
technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur
is niet exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in
zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de
technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties
voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden
om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd
op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen
of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden
de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te
maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan
in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de
programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte
technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking
gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7. De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn
rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door
uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
8. Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7
verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet
overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing
van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch
aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan
worden indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met
zijn bedrijf kan aantonen.
Artikel 18
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met
uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage
voor Metaalnijverheid en - Handel, gevestigd te ’s Gravenhage,
zoals die luiden drie maanden voor de dag waarop de Overeenkomst
is gesloten.
3. In afwijking van het voorgaande lid is de technisch aannemer
bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet
bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van
vestiging van de technisch aannemer.
4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland
domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd.
Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht
domicilie te hebben gekozen in Den Haag.